Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: NWA0856829

Notice effective from
24th October 2018 to 23rd November 2018

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH

CYLCHFAN A547 BORTH I FFIN YR ARDAL, RHUDDLAN

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 24 diwrnod o Hydref 2018, sy n gwahardd unrnyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Gylchfan A547 Borth i ffin ardal Rhuddlan yn Sir Ddinbych, am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw cylchredol gan Lined Waith Cyngor Sir Ddinbych.

Bydd y llwybr arall gydag arwyddion ar hyd Ffordd Rhuddlan, A55, A525 a Ffordd Abergele. Ni fydd mynediad i gerdawyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 12 Tachwedd 2018 rhwng 19:00 a 06:00. Disgwylir i'r gwaith barhau tan oddeutu 26 Tachwedd 2018, a gall y Gorchymyn ddal mewn grym am uchafswm o ddeunaw mis.

Dyddiedig: 24 Hydref 2018.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

A547 BORTH ROUNDABOUT TO AREA BOUNDARY, RHUDDLAN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 24th October 2018 to make an Order prohibiting vehicles using that length of A547 Borth roundabout to area boundary Rhuddlan in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate cyclic maintenance by Denbighshire County Council - Works Unit.

The signposted alternative route will be via Rhuddlan Road, A55, A525 and Abergele Road. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.

The Order comes into force on 12th November 2018 between the hours of 19:00 and 06:00. The works are expected to last until approximately 26th November 2018, with a maximum order life of eighteen months.

Dated: 24 October 2018.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0856829.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices