Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL Notice of Permanent Prohibition (Station Road and Grove Road, Denbigh) (Prohibition of Waiting) Order 201 Road Traffic Regulation Act 1984 Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1 (1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: NWA0841067

Notice effective from
17th October 2018 to 16th November 2018

sir ddinbych denbighshire
County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH Rhybudd o Waharddiad Parhaol Gorchymyn (Ffordd yr Orsaf a Ldn Goch, Dinbych) (Gwahardd Aros) 201 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) a Rhan IV o Atodlen 9 Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Fe ddarperir eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Bydd Gorchymyn Cydgrynhoi Cyngor Sir Ddinbych (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 a wnaethpwyd yn flaenorol gan y Cyngor, yn cael ei ddiddymu cyhyd ag y bo'n berthnasol i'r darn o ffordd y cyfeirir ato, bydd y Gorchymyn yn parhau heb ei newid mewn perthynas £ phob rhan arall. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a map sy'n dangos y darnau o ffordd y mae'r Gorchymyn arfaethedig yn ymwneud & nhw a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn yn Llyfrgell Dinbych, Sgwar Y Neuadd, Dinbych, ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig
0 wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ erbyn dim hwyrach na 16 Tachwedd 2018. Dylech gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i'r holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yng ng ydd y cyhoedd, a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio.

wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ erbyn dim hwyrach na 16 Tachwedd 2018. Dylech gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i'r holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yng ng ydd y cyhoedd, a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio.
Atodlen - Darnau o'r Ffordd vn Ninbvch vn Sir Ddinbvch. Dim Aros ar Unrhvw Adea
Ffordd vr Orsaf
Ochr Ddwyreiniol:-
1.1 O ymyl palmant gogleddol Stryd Y Dyffryn i gyfeiriad y gogledd hyd at y gyffordd a Lon Goch.

L6n Goch
Ochr y Gogledd :-
1.2 O'r gyffordd a Ffordd yr Orsaf i gyfeiriad y gorllewin bwynt 58m i'r dwyrain o ffin orllewinol Machno Place.

a
1.3 O bwynt 10m i'r gorllewin o ffin orllewinol Machno Place am bellter o 23m i gyfeiriad y dwyrain.

Ochr y De :-
1.4 O ffin orllewinol Machno Place am bellter o 20m

1 gyfeiriad y gorllewin.

Dyddiedig 17 Hydref 2018
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych. (SBH/DCC029637)
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL Notice of Permanent Prohibition (Station Road and Grove Road, Denbigh) (Prohibition of Waiting) Order 201 Road Traffic Regulation Act 1984 Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1 (1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in the Schedule of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day). The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004 previously made by the Council, will be revoked in so far as it relates to the lengths of road referred to, in all other respects the Order remains unchanged.
A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Denbigh Library, Hall Square Denbigh, and at the offices of the undersigned during normal office hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection, stating the grounds on which they are made, to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 16th November 2018. Please include name and address details and note that all representations received may be considered in public by the Council and that the substance of any representation together with the name and address of the person making it could become available for public inspection.
Schedule - Lengths of Road at Denbigh in the County of Denbigh. No Waiting at Any Time
Station Road
East Side :-
1.1 From the projected northerly kerbline of Vale Street in a northerly direction to its junction with Grove Road.

Grove Road
North Side :-
1.2 From its junction with Station Road in a westerly direction to a point 58m east of the projected westerly boundary line of Machno Place.

1.3 From a point 10m west of the projected westerly boundary line of Machno Place for a distance of 23m in an easterly direction.

South Side :-
1.4 From the projected westerly boundary line of Machno Place for a distance of 20m in a westerly direction.

Dated 17th October 2018
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire. (SBH/DCC029637)
We welcome correspondence in Welsh. There will not be a delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0841067.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices