Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION

Notice ID: NWA0674405

Notice effective from
20th June 2018 to 20th July 2018

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^BkW

CYNGOR SIR DDINBYCH

HYSBYSIAD O GYFYNGIAD CYFLYMDER PARHAOL

(B5429 A FFORDD DDIENW, RHUALLT)

GORCHYMYN (CYFYNGIAD CYFLYMDER 40 MY A) 2018

Ar 19 Mehefin 2018 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych Orchymyn dan adrannau 82(2) 83(2) 84(1) ac 84 (2) a Rhan III a Rhan IV Atodlen 9 y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a ddaw i rym ar 25 Mehefin 2018. Effaith y Gorchymyn yw gosod cyfyngiad cyflymder 40 milltir yr awr ar y rhan o ffordd a nodiryn yr Atodlen isod.

Dirymir y Corchymyn blaenorol o'r enw Corchymyn Cefnffyrdd (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya) (Rhif 17) 1963 yn llwyr.

Cellir archwilio cop'i'au o'r Gorchymyn ynghyd a chynlluniau yn dangos y rhannau o'r ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt yn Llyfrgell Rhuddlan, Coetiau Postol, Rhuddlan yn ystod oriau agor arferol.

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y grymoedcf a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag un o ofynion y Ddeddf honno neu ag un o'r offerynnau a wnaed oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn, cyn pen chwe wythnos o 19 Mehefin 2018.

ATODLEN

Darnau o ffordd yn Rhuallt yn Sir Ddinbych Cyfyngiaa Cyflymder 40 mya B5429 / Ffordd ddienw; sy'n ymestyn rhwng y B5429 yn Rhuallt a Gwibffordd Gogledd Cymru yr A55; o bwynt 566 metr i'r de orllewin o'i chyffordd a Dyffryn Teg (wrth fesur ar hyd y llinell ganol) mewn cyfeiriad gogledd ddwyreiniol i bwynt 121 metr i'r gogledd ddwyrain o'r gyffordd Me mae'r B5429 yn cwrdd y ffordd ddienw sy'n ymestyn rhwng y B5429 yn Rhuallt a Gwibffordd Gogledd Cymru yr A5 5 (wrth fesur ar hyd yr ymyl de ddwyreiniol)

Dyddiedig: 20 Mehefin 2018.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION

B5429 AND UNNAMED ROAD, RHUALLT]

40 MPH SPEED RESTRICTION) ORDER 2018

On 19th June 2018 Denbighshire County Council made an Order under sections 82(2) 83(2) 84(1) and 84 (2) and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which comes into effect on 25th June 2018. The effect of the Order is to impose a 40 miles per hour speed limit on the length of road specified in the Schedule below.

The previously made Order entitled The Trunk Roads (40 m.p.h. Speed Limit) (No.l 7) Order 1963 is revoked in its entirety.

Copies of the Order, together with plans showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Rhuddlan Library, Vicarage Lane, Rhuddlan, during normal opening hours.

If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from 19th June 2018, apply to the High Court for this purpose.

SCHEDULE

Length of road at Rhuallt in the County of Denbigh 40 mph Speed Restriction B5429 / Unnamed road; which stretches between the B5429 at Rhuallt and the A55 North Wales Expressway; from a point 566 metres south west of its junction with Dyffryn Teg (when measured along the centre line) in a north easterly direction to a point 121 metres north east of the junction where the B5429 meets the unnamed road which stretches between the B5429 at Rhuallt and the A55 North Wales Expressway (when measured along the south eastern kerb line)

Dated: 20 June 2018.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0674405.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices