Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1892299

Notice effective from
28th October 2020 to 27th November 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 02/2020/0724/PF - Tir yn Glasdlr, Rhuthun - Codl 63 o anheddau fforddiadwy ynghyd a mynediad, mannau agored a gwaith cysylltiedig (cynllun diwygiedig).
LB - Rhif cais 07/2020/0640/LB - Adeiladau allanol yn Blaen Y Cwm, Llandrillo - Trosi adeiladau allanol i ffurfio llety ychwanegol mewn cysylltiad ag ystad saethu i gynnwys llety gwyliau achlysurol a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 02/2020/0724/PF - Land at Glasdir, Ruthin - Erection of 63 no. affordable dwellings together with access, open space and associated works (amended scheme).
LB - Application No. 07/2020/0640/LB -Outbuildings at Blaen Y Cwm, Llandrillo -Conversion of outbuilding to form additional accommodation in connection with shooting estate to include occasional holiday accommodation and associated works (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 28 October 2020 until 18 November 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 18 November 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 28 Hydref 2020 i 18 Tachwedd 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 18 Tachwedd 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1892299.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices