Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1877328

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

RHYBUDD GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
Cvnaor Sir Ddinbvch Ffvrdd a Strvdoedd Amrvwiol. Y Rhvl. Sir Ddinbvch Deddf Rheoleiddio Traffio Ffvrdd 1984 - Adran 14(1) a Rheoliadau Gweithdrefn Gorchmvnion Traffig (Diwvgio) (Cvmru) (Coronafeirws) 2020 Rhvbudd Gorchvmvn Rheoli Traffic v Ffvrdd Pros Pro
Denbighshire County Council Various Roads and Streets. Rhvl. Denbighshire Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14(1) And The Traffic Orders procedure (Amendment) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Notice of Temporary Road Traffic Regulation Order
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu heb fod yn gynt na 7 diwrnod o 14e° Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 14" October

Hydref 2020 gwneud Gorchymyn sy'n effeithio ar gerbydau trwy osod 2020 to make an Order affecting vehicular traffic which will impose temporary

gwaharddiadau, cyfyngiadau a darpariaethau dros dro ar hyd darnau amrywiol prohibitions, restrictions and provisions along various lengths of roads and

o ffyrdd a strydoedd yn nhref y Rhyl, yn Sir Ddinbych y cyfeirir atynt yn yr streets within the town of Rhyl, in the County of Denbigh referred to in the

Atodlen i'r Rhybudd hwn.
Mae'r gorchymyn yn cael ei wneud am resymau diogelwch y cyhoedd yn dilyn pandemig y COVID-19 ac yn unol a rheoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru a'r bwriad yw hwyluso'r cyhoedd ar ddeudroed ac ar feiciau pedalau i symud yn rhwyddach ar y stryd wrth gadw pellter mwy diogel rhwng unigolion.
Yn ystod cyfnod y gorchymyn fe all unrhyw waharddiadau, darpariaethau, cyfyngiadau neu Orchmynion traffig unffordd presennol ar y darnau ffyrdd dan sylw sy'n groes i'r newidiadau arfaethedig gael eu hatal neu amrywio dros dro tra bo'r rhai newydd ar y ffyrdd yn yr Atodlen ac fel y crybwyllir yng ngholofnau D ac E.
Bydd Gorchmynion Rheoli Traffig y Ffyrdd canlynol yn cael eu hatal i'r graddau y maent yn berthnasol i'r darnau ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen.
Gorchymyn Cyngor Sir Ddinbych (Strydoedd Amrywiol yng Nghanol y Rhyl) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2008
Gorchymyn Cyngor Sir Ddinbych (Strydoedd Amrywiol yng Nghanol y Rhyl Cyfnod 2) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2010
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2" Tachwedd 2020 ac aros mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis.
ATODLEN Ffvrdd a Strvdoedd Amrvwiol yn v Rhvl vn Sir Ddinbvch
Schedule to this Notice.
The order is being made for reasons of public safety following the COVID-19 pandemic and in accordance with Welsh Government Covid-19 regulations and is intended to facilitate easier on-street mobility of the public on foot and by pedal cycle with greater safe distancing for individuals.
For the duration of the order any existing prohibitions, provisions, restrictions or one-way traffic Orders on the affected lengths of road that are contrary to the proposed changes may be temporarily suspended or varied whilst the new ones are imposed on the roads in the Schedule and as mentioned in columns D&E.
D&E.
The following Road Traffic Regulation Orders will be suspended in so far as they relate to the lengths of road referred to in the Schedule.
The Denbighshire County Council (Various Streets Rhyl Central Area) (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Order 2008
The Denbighshire County Council (Various Streets Rhyl Central Area Phase 2) (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Order 2010
The Order will come into force on 2nd November 2020 and remain in force for a period of eighteen months.
SCHEDULE Various Roads and Streets in Rhvl in the County of Denbigh
A
B
Llordd
Lleoliad
Stryd
Ochr
Bodfor
dde-
orllewinol
Stryd
Ochr
Bodfor
dde-
orllewinol
Heoly
Ochr
Frenhines
dde-
orllewinol
Heoly
Ochr
Frenhines
dde-
orllewinol
Meintiau
D
Cyfyngiadau / darpariaethau presennol
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg
Cyfyngiadau / darpariaethau newydd
Llwytho'n Unig 8am i 6pm
Road
B
location
Extents
Existing
restrictions
/provisions
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
New
restrictions / provisions
Loading Only 8am to 6pm
O bwynt 16m i'r de-ddwyrain o'r ymyl pafin de-ddwyreiniol estynedig Stryd Kinmel am bellter o 13m tua'r de-ddwyrain
O bwynt 47m i'r de-ddwyrain o ymyl pafin de-ddwyreiniol estynedig Ffordd Wellington am bellter o 12m tua'r de-ddwyrain
O bwynt 14m i'r gogledd-orllewin o ymyl pafin gogledd-orllewinol estynedig Ffordd Wellington am bellter o 12m tua'r gogledd-orllewin
O bwynt 49m i'r gogledd-orllewin o ymyl pafin gogledd-orllewinol estynedig Ffordd Wellington am bellter o 69m tua'r gogledd-orllewin
Bodfor Street
South From a point 16m west side south east of the projected south easterly kerbline of Kinmel Street for a distance of 13m in a south easterly direction South From a point 47m south west side east of the projected south easterly kerbline of Wellington Road for a distance of 12m in a south easterly direction
Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig 8am i 6pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr
Llwytho'n Unig 8am i 6pm
Bodfor Street
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
Disabled Badge
Holders Only Bam to 6pm, 2 hours no return within 2 hours
Loading Only 8am to 6pm
Queen Street
South west side
From a point 14m north west of the projected north westerly kerbline of Wellington Road for a distance of 12m In a north westerly direction
From a point 49m north west of the projected north westerly kerbline of Wellington Road for a distance of 69m In a north westerly direction
No Waiting At Any Time / No Loading At Any Time
Aros Llwytho'n

Cyfyngedig Unig 8am i 8am i 6pm, 10am a 4pm i 1 awr dim 6pm / Deiliaid dychwelyd Bathodyn o fewn 2 Anabl yn unig awr 10am i 4pm,

2 awr dim

Queen Street
South west side
Limited Waiting 8am to 6pm, 1 hour no return within 2 hours
1
Loading Only 8am to 10am and 4pm to 6pm / Disabled Badge Holders Only 10am to 4pm, 2 hours no return within 2 hours
dychwelyd o fewn 2 awr
Dyddiedig 14'° Hydref 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith,
Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd,
Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Dated 14* October 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.ukwww.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1877328.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices