Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1875072

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

Cour-y Council
RHYBUDD GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO Cvnaor Sir Ddinbvch Ffvrdd a Strvdoedd Amrvwiol. Rhuthun. Sir Ddinbvch Deddf Rheoleiddio Traffia Ffvrdd 1984 - Adran 14M1 a Rheoliadau Gwaithdrefn Gorchmvnion Traffic! (Diwvaiol (Cvmrul (Coronafeirws) 2020 Rhvbudd Gorchvmvn Rheoli Traffio v Ffvrdd Pros Pro
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwrladu heb fod yn gynt na 7 diwrnod o 14eg Hydref 2020 gwneud Gorchymyn sy'n effeithio ar gerbydau trwy bennu gwaharddiadau, cyfyngladau a darpariaethau dros dro ar hyd darnau amrywiol o ffyrdd a strydoedd yn nhref Rhuthun, yn Sir Ddinbych y cyfeirir atynt yn yr Atodlen i'r Rhybudd hwn.
Mae'r gorchymyn yn cael ei wneud am resymau diogelwch y cyhoedd yn dilyn pandemig y COVID-19 ac yn unol a rheoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru a'r bwriad yw hwyluso'r cyhoedd ar ddeudroed ac ar feiciau pedalau i symud yn rhwyddach ar y stryd wrth gadw pellter mwy diogel rhwng unigolion.
Yn ystod cyfnod y gorchymyn fe all unrhyw waharddiadau, darpariaethau, cyfyngiadau neu Orchmynion traffig unffordd presennol ar y darnau ffyrdd dan sylw sy'n groes i'r newidiadau arfaethedig gael eu hatal neu amrywio dros dro tra bo'r rhai newydd ar y ffyrdd yn yr Atodlen yn 61 colofnau CaD.
CaD.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 2il Tachwedd 2020 ac aros mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis.
ATOPLEN
Ffvrdd a Strvdoedd Amrvwiol vn Rhuthun vn Sir Pdinbvch
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER Denbighshire County Council Various Roads and Streets. Ruthin. Denbighshire Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14m And The Traffic Orders procedure (Amendment! (Wales) (Coronavirusl Regulations 2020 Notice of Temporary Road Traffic Regulation Order
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 14th October 2020 to make an Order affecting vehicular traffic which will impose temporary prohibitions, restrictions and provisions along various lengths of roads and streets within the town of Ruthin, in the County of Denbigh referred to in the Schedule to this Notice.
The order is being made for reasons of public safety following the COVID-19 pandemic and in accordance with Welsh Government Covid-19 regulations and is intended to facilitate easier on-street mobility of the public on foot and by pedal cycle with greater safe distancing for individuals.
For the duration of the order any existing prohibitions, provisions or restrictions or one-way traffic Orders on the affected lengths of road that are contrary to the proposed changes may be temporarily suspended or varied whilst the new ones are imposed on the roads in the Schedule and as mentioned in columns C & D.
The Order will come into force on 2nd November 2020 and remain in force for a period of eighteen months.
SCHEDULE Various Roads and Streets in Ruthin in the County of Denbigh
B__C__D
Road | Extents_ Existing Change
Market One way Two Way One Way

Street northeast down Northeast

the hill from St.
Peter's Square
to entrance of
Market Street car
park
Well One way to Two Way One Way


Street northwest up the Northwest

hill from Record
Street to St.
Peter's Square.
St Peter's Two new pay 7 pay and 9 pay and Square and display car display display spots parking spots spots
St Peter's Two new parking 3 parking 4 parking bays Square spots east side bays
of St. Peter's
Square, 24m
north of its
junction with
Market St for a
distance of 9.6m
in the northerly
direction. Remove
5m of parking
space 43m north
of junction St
Peter's Square
_with Market St.___
Castle Certain parking Timed Timed loading

Street bays changed parking and
to timed loading bays parking bays

bays from Castle
St, south side of
Old Courthouse
for a distance of _| 19m._|_|_
Dated 14th October 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
B_
Ffordd | Meintiau_
Stryd y Unffordd tua'r Farchnad gogledd-ddwyrain
i lawr yr allt o
Sgwar Sant Pedr
hyd at fynedfa
maes parcio
Stryd y Farchnad
Presennol Newid
?wyffordd
Unffordd tua'r gogledd-ddwyrain
Stryd y Unffordd i'r Ffynnon gogledd-orllewin i
fyny'r allt o Stryd
y Llys i Sgwar
Sant Pedr.
Sgwar Sant Dau fan parcio Pedr talu ac arddangos

newydd
Sgwar Sant Dau fan parcio Pedr newydd ar ochr

ddwyreiniol
Dwyffordd
Unffordd tua'r gogledd-orllewin
9 man talu ac arddangos
4 o
gilfachau parcio
7 man talu ac arddangos
3o
gilfachau parcio
Sgwar Sant Pedr,
24m i'r gogledd
o'i gyffordd a
Stryd y Farchnad
am bellter o 9.6m
tua'r gogledd.
Dileu 5m o fan
parcio 43m
i'r gogledd o
gyffordd Sgwar
Sant Pedr a Stryd
y Farchnad.
Cilfachau
parcio
amseredig
Cilfachau llwytho a pharcio amseredig
Stryd y Newid rhai Castell cilfachau parcio'n
gilfachau llwytho
amseredig o
Stryd y Castell,
ochr ddeheuol
yr Hen Lys am I I
yddiedig 14eg Hydref 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1875072.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices