Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1874883

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

RHYBUDD GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH STRYD Y FARCHNAD, RHUTHUN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r darn hwnnw o Stryd y Farchnad, Rhuthun, yn Sir Ddinbych rhwng ei chyffordd a Ffordd Wynnstay a'i chyffordd a Chylchfan SgwSr Sant Pedr (tua 90m).
Mae angen cau'r ffordd i hwyluso gwaith gwella ar gyfer COVID-19 - trefn unffordd i'w gosod gan KTL Contracting Ltd.
Y llwybr i'w arwyddo yn He fydd ar hyd Stryd y Farchnad, A494T Cylchfan y Ganolfan Grefftau, Ffordd yr Orsaf, Stryd y Ffynnon a Chylchfan Sgwar Sant Pedr.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol cyfnod y cau.
Mae'r Gorchymyn yn effeithiol am gyfnod o ddeunaw mis neu drwy orffen y gwaith yn gynharach pa un bynnag sydd gyntaf. Mae disgwyl i'r gwaith bara o tua 19.10.2020 i 23.10.2020.
Dyddiedig: 14 Hydref 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
MARKET STREET, RUTHIN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Market Street, Ruthin, in the County of Denbigh between its junction with Wynnstay Road and its junction with St Peters Square Roundabout (approx. 90m)
The closure is necessary to facilitate for Covid-19 improvement works - one way system to be installed by KTL Contracting Ltd.
19
The signposted alternative route will be via Market Street, A494T Craft Centre Roundabout, Station Road, Well Street and St. Peter's Square Roundabout.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately from 19.10.2020 to 23.10.2020.
Date: 14 October 2020.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services.Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1874883.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices