Search for more Public Notices in your area
Planning

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1877413

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 47/2020/0593 - Cyn Clwb Rygbi, Ffordd Waen, Rhuddlan - Datblygu tir i ffurfio pare gwyliau gan gynnwys trosi'r ty clwb presennol i ffurfio adeilad derbynfa, codi ty clwb newydd, codi 'bunkhouse', 7 unedau llety gwyliau, 23 llety gwyliau dwy ystafell wely, 7 pod tair ystafell wely a 7 pod pedair ystafell wely. Gwaith i'r mynediad presennol, ffurfio llwybrau mewnol, 2 bwll bywyd gwyllt, parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 47/2020/0593 - Former Rhyl Rugby Club, Waen Road, Rhuddlan -Development of land to form holiday park including the conversion of existing clubhouse to form reception building, erection of new clubhouse building, bunkhouse building, 7 holiday pod accommodation units, 23 two bedroom holiday lodges, 7 three bedroom lodges and 7 four bedroom lodges. Works to existing access, formation of internal pathways, 2 wildlife ponds, parking, landscaping and associated works.
LB - Application No. 45/2020/0610 - 6 Clwyd Street, Rhyl - Installation of 8 no. solar panels to rear facing roof (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 14 October 2020 until 4 November 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 4 November 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
LB - Rhif cais 45/2020/0610 - 6 Heol Clwyd, Y Rhyl - Gosod 8 o baneli solar i'r to sy'n wynebu'r cefn (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 14 Hydref 2020 i 4 Tachwedd 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 4 Tachwedd 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1877413.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices