Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS RHUDDLAN/ST. ASAPH NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: WAR1715604

Notice effective from
13th May 2020 to 12th June 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFYRDD AMRYWIOL
RHUDDLAN/LLANELWY
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 13 Mai 2020 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw cylchredol gan lined Waith Cyngor Sir ?dinbych.
Y llwybr amgen gydag arwyddion fydd ar hyd Ffordd Abergele, A547 Cylchfan Borth a ffin yr Yr ardal, Ffordd Rhuddlan, A55. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr trwy gydol y cyfnod y cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 1 Mehefin 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Mae'r cyfnodau cau disgwyliedig fel y nodir yn yr Atodlen.
Atodlen
Darnau o ffordd yn Rhuddlan/Llanelwy yn Sir Ddinbych
1)A525 Ffordd Llanelwy, Rhuddlan arei hyd. 2JA525 Ffordd Rhyl, Rhuddlan arei hyd. 3) Y Ro, Llanelwy, sy'n ymestyn o'i gyffordd gyda A525 Ffordd Rhyl i gyfeiriad y de am bellter o tua 370 metr.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS
RHUDDLAN/ST. ASAPH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 13th May 2020 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate cyclic maintenance by Denbighshire County Council Works Unit between the hours of 19:00 -06:00.
The signposted alternative route will be via Abergele Road, A547 Borth Roundabout to Area boundary, Rhuddlan Road, A55. Pedestrian access will not be maintained throughout the periods of closure.
The Order is effective from 1st June 2020 for eighteen months or the earlier completion of the works whichever is soonest. The closure periods are stated in the Schedule.
Schedule
Lengths of road at Rhuddlan/St. Asaph in the County of Denbigh
1) A525 St Asaph Road, Rhuddlan for its entire length.

2) A525 Rhyl Road, Rhuddlan for its entire length.

3) The Roe, St Asaph, which extends from its junction with A525 Rhyl Road in a southerly direction for a distance of approximately 370 metres.

Periods of closure: 01/06/2020 - 02/06/2020 21/09/2020 - 22/09/2020 07/06/2021 - 08/06/2021 20/09/2021 -21/09/2021
Dated: 13 May 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Cyfnod y cau: 01/06/2020-02/06/2020 21/09/2020 - 22/09/2020 07/06/2021 - 08/06/2021 20/09/2021 - 21/09/2021
Dyddiedig: 13 Mai 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir ?dinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1715604.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices