Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14

Notice ID: WAR1715563

Notice effective from
13th May 2020 to 12th June 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DDEUOL A525, FFORDD OSGOI
RHUDDLAN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 13 Mai 2020 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd A525 ffordd ddeuol ffordd osgoi Rhuddan, yn Sir Ddinbych, i'r ddau gyfeiriad am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw cylchredol gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion ar y llwybr amgen:-
Ar gyfer traffig tua'r gogledd ar hyd A547, St.
Asaph Avenue, A548 a'r A525.
Ar gyfer traffig tua'r de ar hyd A525, Kinmel Street, Elwy Street. A548, St. Asaph Avenue a'r A547.
Bydd y Gorchymyn i gau'r ffyrdd ar y dyddiadau
canlynol yn weithredol o 3 Mehefin 2020 am
gyfnod o ddeunaw mis:
03/06/2020 - 04/06/2020
23/09/2020 - 24/09/2020
09/06/2021 -10/06/2021
22/09/2021 - 23/09/2021
Dyddiedig: 13 Mai 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DDEUOL A525, FFORDD OSGOI
RHUDDLAN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 13th May 2020 to make an Order prohibiting vehicles using A525 Rhuddlan By Pass dual carriageway, Rhuddlan, in the County of Denbigh, in both directions of travel for their entire lengths. The closure is necessary to facilitate cyclic maintenance by Denbighshire County Council - Works Unit. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative routes will be:-For north bound traffic via A547, St. Asaph Avenue, A548 and A525.
For south bound traffic via A525, Kinmel Street, Elwy Street. A548, St. Asaph Avenue and A547.
The Order is effective from 3rd June 2020 for an eighteen month period, to close the carriageways on the following dates: 03/06/2020 - 04/06/2020 23/09/2020 - 24/09/2020 09/06/2021 -10/06/2021 22/09/2021 - 23/09/2021
Dated: 13 May 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1715563.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices