Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (STATION ROAD AND GROVE ROAD, DENBIGH)

Notice ID: WAR1477430

Notice effective from
27th November 2019 to 27th December 2019

sir ddinbych « denblghshlre^

CYNGOR SIR DDINBYCH RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL GORCHYMYN (FFORDD YR ORSAF A LON GOCH, DINBYCH)

GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 2019 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

Ar 19 Tachwedd 2019 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1 (1) a (2), (2), 2(1) i (3) a 4(2) a (3) a Rhan IV o atodlen 9 Deddf Rheolelddlo Trafflg Ffyrdd 1984. Mae'r Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y rhannau o'r ffordd a nodlryn yr Atodlen Isod.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (STATION ROAD AND GROVE ROAD, DENBIGH)

(PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2019 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

On 19th November 2019 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) and Part IV of schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.

Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like.

Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the said lengths of roads specified in the Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).

The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004 is revoked in so far as it relates to the lengths of road as referred to in the Schedule below, in all other respects the Order remains unchanged.

Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati.

Mae eithriadau yn y Gorchymyn hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ar y rhannau o'r ffyrdd a nodir yn y Gorchymyn am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan ysbaid o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).

Bydd Gorchymyn Cydgrynhoi Cyngor Sir Ddinbych (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 yn cael ei ddiddymu cyhyd ag y bo'n cyfeirio at y rhannau o'r ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlenni isod. Bydd y Gorchymyn yn parhau heb ei newid mewn perthynas a phob rhan arall.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 25 Tachwedd 2019, ynghyd a map yn dangos y darnau o ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddyntyn Llyfrgell Dinbych, Sgwar y Neuadd, Dinbych ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau swyddfa arferol.

Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 19 Tachwedd 2019. ATODLEN

Darnau o Ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych.

Dim Aros ar Unrhyw Adeg Ffordd yr Orsaf

Ochr Ddwyreiniol:-

1.1 O ymyl palmant gogleddol Stryd Y Dyffryn i gyfeiriad y gogledd hyd at y gyffordd S L8n Goch.S

Lon Goch

Ochr y Gogledd :-

1.2 O'r gyffordd a Ffordd yr Orsaf i gyfeiriad y gorllewin i bwynt 58m i'r dwyrain o frin orllewinol Machno Place.A copy of the Order, which will come into operation on 25th November 2019, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Denbigh Library, Hall Square, Denbigh, and at the offices of the undersigned during normal office hours.

If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 19th November 2019 apply to the High Court for this purpose. SCHEDULE

Lengths of Road at Denbigh in the County of Denbigh.

No Waiting at Any Time Station Road

East Side :-

1.1 From the projected northerly kerbline of Vale Street in a northerly direction to its junction with Grove Road.Grove Road

North Side :-

1.2 From its junction with Station Road in a westerly direction to a point 58m east of the projected westerly boundary line of Machno Place.South Side :-

1.3 From the projected westerly boundary line of Machno Place for a distance of 20m in a westerly direction.Dated: 20 November 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

Ochr y De :-

1.3 O ffin orllewinol Machno Place am20m i gyfeiriad y gorllewin.

Dyddiedig: 20 Tachwedd 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1477430.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices