Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1398567

Notice effective from
16th October 2019 to 15th November 2019

Cyngor
sir ddinbych denbighshire
County Council


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS
DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
PMT VALE ROAD, Y RHYL
HYSBYSIAD AM ORCHYMYN CYFYNGIAD
TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio tua'r gogledd-orllewin ar hyd Pont Vale Road yn y Rhyl yn Sir Ddinbych.
Rhesymau dros y cyfyngiad: gosod signalau traffig, cylchwifrau, wyneb atal sgidio a marciau ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen ar gyfer traffig tua'r gogledd ar hyd Marsh Road, Ffordd Las, Ffordd Cefndy, Vale Road, Prince Edwards Avenue, Grange Road a Ffordd Brighton.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 28 Hydref 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 1 Rhagfyr 2019.
Dyddiedig: 16 Hydref 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VALE ROAD BRIDGE, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY
TRAFFIC RESTRICTION ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from travelling in a north westerly direction along Vale Road Bridge at Rhyl in the County of Denbigh.
Reasons for the restriction: traffic signal installation, loops, anti-skid and road markings, by Denbighshire County Council - Works Unit.
The alternative route available for north bound traffic will be via Marsh Road, Ffordd Las, Cefndy Road, Vale Road, Prince Edward Avenue, Grange Road and Brighton Road.
The Order comes into force on 28th October 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1st December 2019.
Dated: 16 October 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1398567.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices