Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Llvstaen Avenue. Kinmel Bavl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019

Notice ID: WAR1387025

Notice effective from
9th October 2019 to 8th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Llvsfaen Avenue. Bae Cinmell (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffig Drwoddl 2019
RHOPPIR RHYBUPP fed Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu, dim cyn saith niwrnod o'r dyddiad a nodir, gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd Llysfaen Avenue, Bae Cinmel o'i chyffordd a Rhodfa Moelwyn a'i chyffordd & Rhodfa Bronwen y tu allan i rif 2 Rhodfa Bronwen.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Ddwr Cymru.
Bydd y llwybr amgen i draffig sy'n teithio i'r dwyrain yn mynd ar hyd Rhodfa Moelwyn i St Asaph Avenue, gan droi i'r chwith a pharhau ar yr A548. Yna bydd y gwyriad yn mynd a chi i'r chwith eto ac at gyffordd Llysfaen Avenue. I'r rheiny sy'n teithio i gyfeiriad y gorllewin, dylid mynd ar hyd yr A548 i gyffordd Rhodfa Moelwyn a throi i'r chwith a pharhau at ddiwedd y gwyriad wrth Llysfaen Avenue.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 31 Hydref 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am bythefnos neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 3 wythnos.
Dyddiedig: 9 Hydref 2019
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Llvstaen Avenue. Kinmel Bavl (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Llysfaen Avenue, Kinmel Bay from its junction with Moelwyn Avenue and junction with Bronwen Avenue to outside no 2 Bronwen Avenue.
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water.
The alternative route for East Bound traffic will be via on Moelwyn Avenue to St Asaph Avenue turn left and proceed to the A548 then turn left and continue to the junction of Llysfaen Avenue and for West Bound traffic via the A548 to the junction of Moelwyn Avenue then turn left and proceed to the diversions end approaching Llysfaen Avenue.
The Order comes into effect on 31 October 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 2 weeks or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 3 weeks.
Dated: 9 October 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
m Bodlondeb,

Bodlondeb,
Ei^^y Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy (oi«w2) 574000

(oi«w2) 574000
COUNTY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC-034707/HB

Cyf/Ref: CCBC-034707/HB

Attachments

WAR1387025.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices