Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA1224396

Notice effective from
26th June 2019 to 26th July 2019

sir ddinbych denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 02/2019/0500 - Land off A525 between Ruthin Auction and Brickfield Lane, Ruthin - (i) Application for full planning permission for the construction of a foodstore, an employment unit (use class B1/B2/B8) and associated car parking, landscaping, servicing and access, and (ii) Application for outline planning permission for the development of employment units (use class B1/B2/B8) with all matters reserved.
LB - Application No. 01/2019/0475 - Tan Y Pare, Denbigh - External remedial work, minor internal alterations and replacement/renovation of rear single storey extension (Listed Building application).
LB - Application No. 16/2019/0409 - Maenor Plas Isaf, Llanbedr DC, Ruthin - Demolition of existing outbuildings, erection of a new outbuilding and creation of additional parking (Listed Building Application).
MD - Rhif cais 02/2019/0500 - Tir oddi ar A525 rhwng Arwerthiant Rhuthun a Lon Brics, Rhuthun - (!) cais am ganiatad cynllunio I lawn ar gyfer adeiladu siop bwyd, uned gyflogaeth (dosbarth defnydd B1/B2/B8) a pharcio ceir cysylltiedig, tirlunio, gwasanaethu a mynediad, a (ii) cais am ganiatad cynllunio amlinellol ar gyfer datblygu unedau cyflogaeth (dosbarth defnydcf B1/B2/B8) gyda'r holl faterion wedi eu cadw.
LB - Rhif cais 01/2019/0475 - Tan Y Pare, Dinbych - Cwaith adfer allanol, man addasiadau mewnol ac


adnewyddu/adnewyddu'r estyniad 61-unllawr (cais adeilad rhestredig).
LB - Rhif cais 16/2019/0409 - Maenor Plas Isaf, Llanbedr DC, Rhuthun - Dymchwel adeiladau allanol presennol, codi adeilad allanol newydd a chreu mannau parcio ychwanegol (Cais Adeilad Rhestredig).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 26 Mehefin 2019 tan 17 Corffennaf 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 17 Corffennaf 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaetn a dderbyniwyd yn Cymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 26 June 2019 until 17 July 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 17 July2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent MD ¦ major development
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1224396.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices